• REGULAMIN ŚWIETLICY

   •  

    1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30- 16.00.
    2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego upoważnione.
    3. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16.00.
    4. Po godzinie 16.00 za bezpieczeństwo dziecka w szkole odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
    5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 6.30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić wychowawcy świetlicy swoje przybycie.
    6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
    7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
    8. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
    9. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie- możliwość uczęszczania do świetlicy może być zawieszona.
    10. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
    11. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia (obuwie z białą podeszwą) i podpisany mundurek szkolny.
    12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (telefony komórkowe, biżuterię)
    13. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/ opiekunowie.
    14. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci klas I-III, uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii oraz dojeżdżający spoza Wałcza po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/ opiekunów.
    15. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności.
    16. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.