• Regulamin biblioteki szkolnej

   •  

    REGULAMIN BIBLIOTEKI

    Zasady ogólne

    1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
    2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
    3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
    4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
    5. W bibliotece należy zachować ciszę.
    6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
    7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
    8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

     

    Zasady wypożyczania podręczników

    1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje komplet podręczników.
    2. Uczeń lub rodzice zobowiązani są do obłożenia podręczników i podpisania ich (naklejka na okładkę).
    3. Uczeń lub rodzice oddają wypożyczone podręczniki w stanie nienagannym dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
    4. Zagubione lub zniszczone podręczniki odkupują samodzielnie rodzice z dzieckiem i oddają do biblioteki nie później niż w/w terminie.

     

    Zasady korzystania z wypożyczalni

    1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
    2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni.
    3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
    4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
    5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę/podręcznik.
    6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

     

    Zasady korzystania z czytelni

    1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli. 
    2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
    3. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
    4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
    5. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
    6. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

     

    Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

    1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
         -korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych
         -przeglądania programów multimedialnych
         -przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach
     2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
     3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
     4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
     5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.
     6. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.
     7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
     8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
     9. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych nośnikach.
     10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,
     11. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.
     12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
     13. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

                                                                                        Karolina Adamkiewicz

                                                                                       Sławomira Kowalczuk

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
   • sekretariat@kornelowka.com
   • sekretariat@kornelowka.com
   • b.patrzek@kornelowka.com
   • tel./fax (67) 387 30 55 Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP /sp1walcz/SkrytkaESP Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30
   • ul. Robotnicza 23 78-600 Wałcz Poland
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu reprezentowana przez dyrektora Ewę Hołowską -Kędzierską, tel. 673873055, e-mail sekretariat@kornelowka.com
   • Małgorzata Piesiak Kontakt: m.piesiak@kornelowka.com tel. 67 3873055