• Statut

    •  

     Statut Rady Rodziców

      

     Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.

     z późniejszymi zmianami, Karta Nauczyciela

     z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami

      

      

      

      

     Rozdział I

     Nazwa Reprezentacji Rodziców

     § 1

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr. 1 im. K. Makuszyńskiego w Wałczu

     Rozdział II

     Cele i zadania Rady Rodziców

     § 2

     1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
     2. Celem Rady Rodziców jest w szczególności:
     3. pobudzaniem i organizowaniem form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
     4. pełna realizacja określonego planu pracy,
     5. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
     6. zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
     • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
     • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
     • możliwości bezpośredniego kontaktu rodziców z Radą Rodziców,
     • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

     3.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

     a) Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

     • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
     • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
     • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
     • opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
     • współdecydowanie w sprawie jednolitego stroju uczniowskiego.

     4. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami do dyrektora, innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu nadzoru- we wszystkich sprawach szkoły.

     Rozdział III

     Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

     § 3

     1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
     2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z 3 osób. Wybór oddziałowej rady rodziców następuje na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy.
     3. W skład szkolnej Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
     4. Plenarne zebranie klasowych przedstawicieli rodziców szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, oraz Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
     5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie klasowych przedstawicieli rad rodziców.
     6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i 3 Członków Prezydium. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
     7. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i członków na swym pierwszym posiedzeniu.
     8. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze.

      

     § 4

     Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. Prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna działają do czasu ukonstytuowania się Prezydium i Komisji kolejnej kadencji.

     Rozdział IV

     Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

     § 5

     1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu organu. W drugim terminie posiedzenia uchwały zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.
     2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
     3. Uchwały protokołowane są w Protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za Protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Prezydium Rady.

      

     Rozdział V

     Wybory do organów Rady Rodziców

     § 6

     1. Wybory do Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
     2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
     3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
     4. Wybrani zostaną Ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów podczas prawomocnego zebrania wyborczego.
     5. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.
     6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

      

     § 7

     1. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego Rady Rodziców:

     1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów: komisji uchwał i wniosków, wyborczej. Wybory na te funkcje są jawne;
     2. sprawozdanie ustępującego organu;
     3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Radzie;
     4. plenarna dyskusja programowa;
     5. uchwalenie wniosków do pracy w następnej kadencji;

     h)  wybory nowych organów Rady:

     - ustalenie prawomocności wyborów,

     - przypomnienie zasad wyborczych i ustalenie listy kandydatów,

     - głosowanie

     - ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej,

     i) wolne wnioski.

      

     Rozdział VI

     Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

     §8

     1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

     2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane na wniosek klasowych rad rodziców reprezentujących, co najmniej 30% klas- na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Komisji Rewizyjnej i Prezydium Rady.

      

     §9

     1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Na posiedzenia Prezydium można zaprosić dyrektora szkoły i inne osoby.

     2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w Protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność Sekretarz Prezydium.

     §10

     1. Komisja Rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, klasowej rady rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 10% składu Rady Rodziców.

     2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione plenarnemu zebraniu rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

     §11

     Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakie te zespoły podjęły.

     §12

     Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

      

     Rozdział VII

     Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

     §13

     Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

     • ze składek rodziców,
     • z wpłat osób fizycznych i prawnych, do których zwróci się prezydium rady,
     • z imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców,
     • z działalności gospodarczej,
     • z lokat terminowych,
     • z innych źródeł.

     §14

     Propozycje wysokości składki rocznej przedstawia Prezydium Rady Rodziców. Jedna składka dotyczy jednej rodziny.

     §15

     1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się, po podjęciu uchwał o wydatkowaniu, przez prezydium Rady Rodziców.

     2.Roczny plan wydatków ustala prezydium Rady Rodziców.

     3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców oraz innych źródeł w szczególności na:

     • dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych;
     • finansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
     • podejmowanie działań pozwalających na doskonalenie umiejętności uczniów; poszerzanie ich zainteresowań i podnoszących efekty edukacyjne szkoły;
     • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych;
     • dofinansowanie zespołu artystycznego, reprezentacji sportowej szkoły;
     • zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego;
     • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców;
     • inne aktualne potrzeby.

      

     Rozdział VII

     Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowanych Rady Rodziców

     §16

     1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszu Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się sekretarza szkoły. Płace sekretarza ustala i umowę o pracę zawiera Prezydium Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców uchwala zakres czynności i odpowiedzialności sekretarza.

     2. Prezydium wyznacza Skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą sekretarza.

     3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowania na nim środków oraz wykonywania bieżących wpłat i przelewów.

     4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowanych regulują odrębne przepisy.

      

     Rozdział VIII

     Postanowienia końcowe

     §17

     1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady na posiedzenia regulaminowe -dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

     2. W razie konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania jej uprawnień oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

     §18

     1. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

     2. Odwołanie następuje przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV Statutu.

      

     Zmiany w statucie uchwalono na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców

      w dn. 26. 09. 2011 r.

     Przewodniczący Rady Rodziców