• KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

    • Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w  Wałczu, ul. Robotnicza 23, 78 – 600 Wałcz stosowany jest MONITORING WIZYJNY

      1. o stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych;
      2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w  Wałczu, ul. Robotnicza 23, 78 – 600 Wałcz reprezentowana przez Dyrektora;
      3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu;
      4. kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej sp1walcz@wp.pl lub tel. 673873055;
      5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom oraz osobom trzecim (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
      6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym
       i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
      7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesiące od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
      8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
      9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
      10. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana  szczególną sytuacją. 
      11. podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
   • sekretariat@kornelowka.com
   • sekretariat@kornelowka.com
   • b.patrzek@kornelowka.com
   • tel./fax (67) 387 30 55 Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP /sp1walcz/SkrytkaESP
   • ul. Robotnicza 23 78-600 Wałcz
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu reprezentowana przez dyrektora Ewę Hołowską -Kędzierską, tel. 673873055, e-mail sekretariat@kornelowka.com
   • Małgorzata Piesiak Kontakt: m.piesiak@kornelowka.com tel. 67 3873055