• Prymus szkoły - Wzorowy uczeń

   • Regulamin Prymus - aktualizacja 1 czerwca 2021


     

    Regulamin przyznawania  „Wzorowego ucznia” w klasach II-III

    „Wzorowego ucznia” w klasach I-III przyznaje wychowawca klasy na okres jednego roku. Listę wzorowych uczniów z poszczególnych klas zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas.                      

    Lista uczniów wyróżnionych jest opublikowana na stronie internetowej szkoły.

    1. Formy zachowania podlegające ocenie:
    2. Stosunek do osób starszych i kolegów.
    3. Stosunek do nauki.
    4. Kultura języka.
    5. Stosowanie form grzecznościowych.
    6. Ilość spóźnień.
    7. Ilość dni’ nieusprawiedliwionych.
    8. Aktywny udział w imprezach szkolnych.
    9. Dbałość o mienie społeczne.
    10. Noszenie stroju galowego w dni świąteczne - szkolne.
    11.  Szacunek do przyrody.
    12.  Tolerancja.
    13.  Reprezentowanie klasy i szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym.

     

    Wzorowy uczeń:

    1. Odpowiedzialnie i solidnie wywiązuje się z powierzonych zadań i  obowiązków.
    2. Wykorzystuje w swojej pracy maksimum swoich możliwości, jest pracowity i wytrwały.
    3. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie bierze w nich udział.
    4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, a ewentualne nieobecności i spóźnienia ma zawsze na bieżąco usprawiedliwione.
    5. Aktywnie i chętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły /konkursy, imprezy okolicznościowe itp./
    6. Zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania wobec rówieśników i osób dorosłych.
    7. Jest koleżeński i potrafi zgodnie współpracować w zespole.
    8. Potrafi panować nad własnymi emocjami.
    9. Chroni przyrodę i jej zasoby.
    10.  Dba o czystość i estetykę swoich zeszytów, książek i przyborów, utrzymuje w idealnym porządku swoje otoczenie.
    11.  Nosi regulaminowy strój szkolny oraz dba o jego czystość i estetykę.