Právne informácie

  • Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Piesiak.
   • E-mail: sekretariat@kornelowka.com
   • Telefon: +48673873055

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: mgr Ewa Hołowska - Kędzierska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu
   • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Robotnicza 23
   • E-mail: sekretariat@kornelowka.com
   • Telefon: +48673873055

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Robotniczej 23, prowadzą do niego schody, podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się od strony boiska. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
   2. Na terenie szkoły są 3 miejsca parkingowe - parking ogólnodostępny znajduje się poza terenem szkoły.
   3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
   4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla niepełnosprawnych.
   5. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, podjazd od strony boiska).
   6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   7. W szkole jest osoba posługująca się językiem migowym.

    

    

    

    

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać